Beden Eğitimi Öğretmenleri Ücretli Antrenörlük Yapabilir Mi?

Beden Eğitimi Öğretmenleri Ücretli Antrenörlük Yapabilir Mi?

Beden eğitimi öğretmenleri Türkiye Futbol Federasyonundan antrenörlük belgesini alarak Amatör ya da profesyonel ligde mücadele eden futbol kulüplerinde antrenörlük yapabilir mi?

Soru: Beden eğitimi öğretmenleri Türkiye Futbol Federasyonundan antrenörlük belgesini alarak;

1) Amatör ya da profesyonel ligde mücadele eden futbol kulüplerinde antrenörlük yapabilir mi?

2) Profesyonel futbol kulüpleri ile yıllık kazancın yazıldığı sözleşmeyi imzalayabilir mi yoksa miktarın yazmadığı ya da 0 olarak belirtildiği sözleşmeyi mi imzalayabilir?

3) Profesyonel takımlarda çalışamıyorsa alt yapı takımlarında antrenörlük yapabilir mi?

Cevap:

Memurların asli görevleri dışında neler yapabilecekleri, neleri yapamayacakları genel olarak 657 sayılı Kanunun 28 ve 87. maddeleri ile bazı özel kanunlarda belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28. maddesinde, “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” denilmektedir.

Madde hükmünde bir taraftan memurlara yasaklanan faaliyetler belirtilmiş, diğer taraftan izin verilen alanlar sayılmıştır. Bu yazım tekniğine göre yasaklanan faaliyetler arasında yer almamakla birlikte, izin verilen alanlar arasında sayılmayan faaliyetlerin yapılmasının serbest olması gerekmektedir. Bu hükümle bağlantılı olarak Kanunun 125/D maddesinde “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,” fiili karşılığında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 20. maddesine göre, spor kulüpleri dernek olarak kurulmakta olup sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan dernekler illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kayıtlarını yaptırarak spor kulübü unvanını kazanmaktadır. Aynı madde hükmüne göre tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamamakta, tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilememekte, kulüpler faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmakla yükümlü bulunmaktadır.

Özel kanunlarda yer alan istisnalar dışında kural olarak memurlar dernek kurabilmekte, derneğe üye olabilmekte, dernek organlarına seçilebilmekte ancak dernek organlarındaki görevleri sebebiyle ücret alamamaktadır. Bu kapsamda memurlar spor kulübü derneklerine üye olabilecek, dernek organlarında (yönetim kurulu, denetim kurulu) görev alabilecek ancak bu görevleri sebebiyle ücret alamayacaktır.

Yine 3289 sayılı Kanunun 22. maddesinde sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almalarının şart olduğu, spor yapmaya ve musabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmeyeceği, gerçek şahısların, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince memurların lisanslı sporcu olabilmelerine bir engel bulunmamaktadır. İlave olarak Kanunun 29. maddesinde, “Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 87. maddesi kapsamında memurlar hakemlik yapabilmekte ve bu görev için ücret alabilmekte olup, 146. maddesine göre de, gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında görevlendirilen memurlara ücret ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, bu Esaslar kapsamında şartları taşıyan kamu görevlileri antrenör olarak görevlendirilebilmekte ve görev karşılığında yine Esaslarda belirtilen ücreti alabilmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklama ve hükümler çerçevesinde memurların;

-Spor kulübü derneklerine üye olabileceğini, dernek üyesi olarak dernek faaliyetleri kapsamında sözleşme imzalamaksızın antrenörlük yapabileceklerini ancak bu görev karşılığında ücret alamayacaklarını,

-Amatör veya profesyonel kulüp ayrımı olmaksızın kulüple ücret mukabilinde veya ücretsiz antrenörlük sözleşmesi imzalamalarının 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde yer alan “Memurlar, … özel hukuk tüzel kişilerine …. ait herhangi bir iş yerinde … çalışamaz.” kapsamında mümkün olmadığını,

-Gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında antrenör olarak görevlendirilebileceklerini ve bu görev karşılığında yukarıda yer verilen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ücret alabileceklerini,

-Memurların bir spor kulübüyle sözleşme imzalamaksızın lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabileceklerini, sponsor desteği alabileceklerini,

-Sportif faaliyetlere antrenör veya sporcu olaka katılacak memurların 3289 sayılı Kanunun 29. maddesinde sayılan durumlarda kurumlarıca izinli sayılması gerektiğini, bunun dışındaki hallerde bu faaliyetleri mesai saatleri haricinde veya kanuni izinleri dahilinde yürütebileceklerini,

değerlendirmekteyiz.

Kaynak:https://www.memurlar.net/haber/921925/memurlarin-lig-maclarinda-antrenorluk-yapmasi-mumkun-mu.html

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

× İletişime Geçmek İçin Tıkla