Polislik (POMEM, PAEM, PMYO) Dahiliye Şartları – Enfeksiyon Hastalıkları

Polis Adayları, bu yazımızda Polis Sağlık kategorisinde sizlere Polislik (POMEM, PAEM, PMYO, PÖH) Dahiliye Şartları – Enfeksiyon Hastalıkları hakkında bilgiler vereceğiz.

Polislik (POMEM, PAEM, PMYO) Dahiliye Şartları – Enfeksiyon Hastalıkları

Aşağıdaki tüm bilgiler Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinden Alınmıştır. Yönetmeliğin En Güncel Hali Olan 29 Eylül 2019 Değişiklikleri de Eklenmiştir. Yönetmelik en son olarak 29 Eylül 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Polis Akademisi tarafından alımı yapılan POMEM – PMYO – PAEM – PÖH alımlarının tamamında alınacak öğrenci adayların A Dilimine göre sağlık taraması yapılır. A Diliminde olan maddelerde olanlar Sağlam Raporu almaktadır. Aşağıda sizlere sadece A ve B Dilimlerini vereceğiz.  Diğer dilimler olan C- D- E dilimleri için yazının sonunda buluna yönetmeliği indirebilirsiniz.

UYARI: A diliminde olan hastalık sorun olmuyor. B – C – D – E diliminde olan hastalıklar elenme sebebidir.

A Dilimi

Dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.

(1) Endokrinolojik yönden;

a) Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.

b) Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

c) İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.

ç) İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir.

d),Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir.

e) İlaç tedavisi gerektirmeyen, tümör harici nedenlerle yapılmış kısmi tiroidektomiler sağlam kabul edilir.

(2) Hematolojik yönden;

a),Anemi etyolojisinin tespit edilebilmesi için gerekli olan bütün tetkiklerin yapıldığı ve malabsorbsiyonun, kanama odağının veya diğer etyolojik faktörlerin ekarte edildiği vitamin
ve mineral eksikliklerine bağlı olan düzeltilebilir anemiler sağlam kabul edilir. Patolojik bir etyolojik faktör tespit edilmesi halinde ilgili bölüm tarafından ayrıca değerlendirilir.

b) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre anemisi olmayan talasemi taşıyıcılığı (talasemi minör) sağlam kabul edilir.

c),Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavi gerektirmeyen polistemi, lökositoz, trombositoz sağlam kabul edilir. Patolojik bir etyolojik faktör tespit edilmesi halinde ilgili bölüm tarafından ayrıca değerlendirilir.

(3) Nefrolojik yönden;

a) Genel olarak böbrek fonksiyonlarının normal olması her iki böbreğinde sağlam olduğu anlamına gelmez, patolojik durumun iki böbrektede aynı anda bulunması beklenemez. Ayrı ayrı değerlendirmek şartıyla ve değerlendirme için gerekli olan bütün tetkikleri, görüntüleme yöntemlerini ve fonksiyon tespit yöntemlerini yapmak koşuluyla her iki böbreğinde yapısal, fonksiyonel ve diğer yönlerden sağlam olması gerekir.

(4) Gastroenterolojik yönden;

a) HBs antijeni (+) pozitif olanlar veya HBV DNA’sı (+) pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez, ancak sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu  belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. İnaktif hepatit B enfeksiyonu kararı aşağıdaki şekilde verilir;

1) İlaç tedavisi ile regüle edilebilen durumlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

2) Anlık ölçülen HBV DNA sonucu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

3) HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

– HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA’nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması koşulu aranır),

– ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT’nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT’nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır),

– Karar verme anında yapılacak olan karaciğer biyopsisinde (İshak skorlamasına göre) fibrozis evresinin F0 veya F1 saptanması, gerekmektedir.

4) HBs Ag (+) bulunduğu anda, bu madde hükümlerini karşılayacak şekilde en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunması ve bu maddenin 3 üncü alt bendindeki kriterleri karşılaması durumunda, mevcut enfeksiyonun inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna dair karar verilebilir.

5) HBs Ag (+) bulunduğu anda, kişinin en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunmaması durumunda o anki giriş raporu “öğrenci olamaz” kararı ile sonuçlandırılır.

b) Hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi <%3mg olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir.

c) Karaciğer enzimlerinde bozukluk yapmamış, veya normalin üst sınırının iki katını (iki kat dahil) geçmeyecek düzeyde bozukluğa neden olmuş, serolojisi negatif, grade 1-2 hepatosteatoz sağlam kabul edilir.

(5) Enfeksiyon hastalıkları yönünden;

a) HBs antijeni (+) pozitif olanlar veya HBV DNA’sı (+) pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez, ancak sağlık kurulu raporu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğu
belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. İnaktif hepatit B enfeksiyonu kararı aşağıdaki şekilde verilir;

1) İlaç tedavisi ile regüle edilebilen durumlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

2) Anlık ölçülen HBV DNA sonucu ile inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilemez.

3) HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

– HBV DNA’nın 2000 IU/ml altında saptanması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA’nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması koşulu aranır),

– ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT’nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT’nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır),

– Karar verme anında yapılacak olan karaciğer biyopsisinde (İshak skorlamasına göre) fibrozis evresinin F0 veya F1 saptanması, gerekmektedir.

4) HBs Ag (+) bulunduğu anda, bu madde hükümlerini karşılayacak şekilde en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunması ve bu maddenin (a) bendinin 3 üncü alt bendindeki kriterleri karşılaması durumunda, mevcut enfeksiyonun inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna dair karar verilebilir.

5) HBs Ag (+) bulunduğu anda, kişinin en az 6 aylık sağlık özgeçmişini gösteren sağlık raporlarının bulunmaması durumunda o anki giriş raporu “öğrenci olamaz” kararı ile sonuçlandırılır.

B Dilimi – Bu Dilimdeki Hastalıklar Polis Olmaya Engeldir.

(1) Endokrinolojik yönden;

a) İlaç tedavisiyle kontrol altında tutulabilen hipotiroidi, hipertiroidi.

b) Graves hastalığı.

c) Total tiroidektomiler.

ç) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavi veya diyet ile kontrol edilebilen, diyabetes mellitusa bağlı olmayan hipoglisemiler. Primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir.

d) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan prediyabet, diyabetes mellitus, nefrojenik
veya hipofizer diyabetes insipitus. Psikojenik poliüri ve polidipsilerde primer hastalığa göre ayrıca işlem yapılır. Sekonder tipte hiperglisemilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve benzeri) primer hastalığa göre işlem yapılır.

e),Diyet veya ilaç tedavisi gerektiren hiperlipidemiler. Sekonder hiperlipidemiler primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir.

f) Komplikasyon yapmamış, diyet, ilaç veya cerrahi tedavi ile kontrol altında tutulabilen endokrin organ hastalıkları veya sekelleri, endokrin organların iyi huylu tümörleri.

g) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

ğ) Endokrinolojik patolojiye bağlı gelişen jinekomasti.

h) Primer veya sekonder hipogonadizm.

(2) Hematolojik yönden;

a) Bir veya birkaç bölgede, kronik enfeksiyon veya tümöral oluşumlara bağlı lokalize lenf nodülü büyümeleri ve bu lenf nodlarının tedavi sonrası geriye kalmış sekelleri. Lenf
nodlarında büyümeye neden olan hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir.

b) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, patolojik bir etyolojik faktöre bağlı gelişen veya etyolojisi tespit edilemeyen, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre anemisi olanlar.

c)Tedavi gerektiren polistemi, lökositoz, trombositoz. Hematolojik patolojiye sebep olan primer hastalığa göre ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir.

ç) Lökopeni, trombositopeni.

d) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan hafif trombofili; bir kez tromboembolik olay gelişmiş, sekel bırakmamış ve/veya zayıf trombofilik risk faktörü olan ve antikoagülan tedavisi almayan kişiler.

e) Hematolojik ve lenfatik sistemin iyi huylu tümörleri.

f) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

(3) Nefrolojik yönden;

a) Kontrol altına alınabilen proteinüriler, böbrek fonksiyon bozuklukları, böbrek yetmezlikleri, komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen primer hiperürisemiler.

(4) Gastroenterolojik yönden;

a),HBs Ag veya HBV DNA pozitif olup, inaktif hepatit B enfeksiyonu olduğuna karar verilemeyenler.

b) HCV RNA pozitif olup, sağlıklı taşıyıcı olanlar.

c) Biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük aktiviteli hepatitler.

ç) Karaciğer enzim bozukluğu yapmış (normalin üst sınırının iki katını geçen) hepatosteatoz.

d) Grade 3 hepatosteatoz.

e) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozmayan, sebebi bulunabilen veya bulunamayan, normalin üst sınırının iki katını geçen karaciğer enzim bozuklukları.

f) Sebebi bulunamayan, karaciğer biyopsisinde İshak skorlamasına göre fibrozis evresi F1’den daha ağır değişikliklerin var olduğu kronik karaciğer fonksiyon bozukluklar.

g),Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavisi mümkün olan karaciğerin, metabolik ve depo hastalıkları (Wilson Hastalığı, Hemokromatozis, Hepatik Porfirialar ve benzeri).

ğ) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden  olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer biyopsisinde İshak skorlamasına göre fibrozis evresi F1’den daha ağır olan kronik hepatitler.

h) Gastrointestinal veya hepatobilier sistemin iyi huylu tümörleri.

ı) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

(5) Enfeksiyon hastalıkları yönünden;

a) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, tifo, paratifo ve bakteriyel nedenli Dissemine Intravaskuler Koagulopati (DIC).

b),Bakteriyolojik, serolojik ve biyokimyasal tetkiklerle saptanmış komplikasyonsuz porotozoa enfeksiyonları.

c) HBV DNA veya HCV RNA pozitif, kronikleşebilme özelliğindeki hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşebilme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, karaciğer biyopsisinde İshak skorlamasına göre fibrozis evresi F1’den daha ağır olan kronik hepatitler.

ç) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozmayan HİV pozitif olgular.

d),Bulaşıcı olsun veya olmasın kronik veya ilerleyici enfeksiyon hastalığı olanlar Enfeksiyon odağı olan organ veya sistem açısından ilgili bölüm tarafından ayrıca değerlendirilir

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ TAM METNİ

close

Bekçilik hakkında haberleri kaçırmayın!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için [link]gizlilik politikamızı[/link] okuyun.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.